Extra Curricular

With emphasis on spórt, spraoi agus craic, the school’s Irish club, An Cumann Gaelach, meets every Tuesday from 3.30pm to 4.30pm.  The club has a diverse range of activities from ICT work to Drama to games, dancing, competitions, Irish film, parties and cultural celebrations.   The club provides students from Year 8 to Year 10 with the opportunity to use and develop their Irish language skills in a fun, interactive environment.

To date, members of An Cumann Gaelach have been actively involved in Drama competitions and the school’ s very successful Culture Night, as well as designing and creating entries for the annual Year 10 Fashion Show.  Other highlights in the year of An Cumann Gaelach have included movie-making and ‘A Night at the Pictures’ as Gaeilge, celebrations for Hallowe’en, Christmas, St Bridget’s Day and St Patrick’s Day.    

Join us!  Tá fáilte romhat!   

Le béim ar spórt, spraoi agus craic, tagann club Gaeilge na scoile, An Cumann Gaelach, le chéile gach tráthnóna Dé Máirt ó 3.30in go 4.30in.  Bíonn réimse leathan éagsúil d’imeachtaí ar siúl ag an chlub amhail obair TEC, Drámaíocht, cluichí, damhsa, comórtais, scannáin, cóisirí agus céiliúradh ocáidí cultúrtha.  Tugann an club deis do dhaltaí as Bliain 8 go Bliain 10 a gcuid scileanna Gaeilge a úsáid agus a chur chun cinn i dtimpeallacht sultmhar idirghníomhach.

Go nuige seo, bhí baill An Chumainn Ghaelaigh páirteach i gcomórtais Drámaíochta, in Oíche Chúltúr na scoile a bhí an-rathúil go deo agus, ar a bharr sin dhearaigh agus chruthaigh siad cóiriú do Sheó Faisin bliantúil de chuid Bliain 10.  I measc na mbuaicphointí eile a tharla i mbliain an Chumann Ghaelaigh bhí scannánaíocht, ‘Oíche ag an Phictiúrlann’ trí mheán na Gaeilge, ceiliúradh d’Oíche Shamhna, don Nollaig, do Lá Fhéile Bríde agus do Lá Fhéile Pádraig.

Bí linn!  Tá fáilte romhat!

You are here: Home Teaching & Learning Extra Curricular